Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Щоголев Павло Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
02574001
4. Місцезнаходження
Закарпатська , Ужгородський, 88005, м. Ужгород, пл.Кирила i Мефодiя, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(0312) 67-14-67 (0312) 67-14-67
6. Електронна поштова адреса
office@intur-zak.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональної комiсiї цiнних паперiв та фондового ринку 82   30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці intur-zak.com в мережі Інтернет 30.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Емiтент не користується послугами рейтингового агентства.
Товариство не володiє iнформацiєю щодо дати внесення до реєстру посадових осiб, якi володiють акцiями емiтента та дати внесення до реєстру осiб, якi володiють бiльше 10% акцiй емiтента.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється, оскiльки вiдповiдно до класифiкатора видiв економiчної дiяльностi емiтент не належить до пiдприємств, що займаються видами дiяльностi, для яких передбачено обов’язкове заповнення даних форм. Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв вiдсутнi.
Товариством не випускалися облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери, не видавалися сертифiкати цiнних паперiв, не здiйснювалися випуски iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв, не здiйснювалося випуску сертифiкатiв ФОН та не здiйснювався викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Загальними зборами акцiонерiв не приймалося рiшення щодо виплати дивiдендiв протягом звiтного перiоду.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №384344
3. Дата проведення державної реєстрації
24.07.1998
4. Територія (область)
Закарпатська
5. Статутний капітал (грн)
3631960
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10 ДIяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
56.10 Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
79.11 Дiяльнiсть туристичний агентств
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Комерцiйний iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
312248
3) поточний рахунок
26009012000648
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Комерцiйний iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
312248
6) поточний рахунок
26009012000648

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 250726 14.05.2013 Регiональне управлiння ДКВОСАПТВ ДПС України у Закарпатськiй областi 30.04.2014
Опис ВIдомостi вiдсутнi.
 
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 059613 17.09.2012 Регiональне управлiння ДКВОСАНТВ ДПС України у Закарпатськiй областi 30.04.2014
Опис Вiдомостi вiдсутнi.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ Кутузова,18/9 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бородинець Олена Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 069543 20.09.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ IК «IНЕКО», Генеральний директор ТОВ «КУА «IНЕКО-IНВЕСТ»
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17
Попереднi посади: Голова правлiння ВАТ "Iнвестицiйна енергетична компанiя "Iнеко"
Посадова особа займає посаду Голови правлiння ВАТ IК «IНЕКО», Генерального директора ТОВ «КУА «IНЕКО-IНВЕСТ»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копилов Денис Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 255399 02.11.1999 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ТОВ "Iнвестицiйна Група "Iнеко"
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18
Попереднi посади: Президент ТОВ "Iнвестицiйна Група "Iнеко"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАТ «Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
34714705
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щоголев Павло Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 637204 12.07.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державне управлiння справами Президента України ДП “Держпостач” заступник генерального директора; ТОВ “Унiверсал Комплекс”, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.12.2013 3 мiсяцi
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та Контрактом. Посадовiй особi виплачувалась винагорода в грошовiй формi. Вiдбувалися змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Державне управлiння справами Президента України ДП “Держпостач” заступник генерального директора; ТОВ “Унiверсал Комплекс”, директор
Стаж керiвної роботи (рокiв) -
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копилов Валерiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КИ 010753 05.05.2001 УГIРФО ГУ МВС в м.Києвi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Нагляової ради ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО-ПРЯМI IНВЕСТИЦIЇ", Член Наглядової ради ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО РIАЛ IССТЕЙТ"
8) дата обрання та термін, на який обрано
17.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про Правлiння та Контрактом. Посадовiй особi виплачувалась в грошовiй формi. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 33
Попереднi посади: Член Нагляової ради ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО-ПРЯМI IНВЕСТИЦIЇ", Член Наглядової ради ПАТ "КНIФЗТ "IНЕКО РIАЛ IССТЕЙТ"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мондик Свiтлана Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 246515 19.04.2006 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй обл.
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття", старший юрисконсульт
8) дата обрання та термін, на який обрано
14.08.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про Правлiння та Контрактом. Посадовiй особi виплачувалась винагорода в грошовiй формi. Вiдбувалися змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 2
Попереднi посади: старший юрисконсульт
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна група «IНЕКО»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
33778946
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
22925945
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сипко Наталiя Леонiдiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АК 183068 05.05.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВД України
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Вiце-Президент - Генеральний директор ТОВ IГ «IНЕКО»
8) дата обрання та термін, на який обрано
12.04.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи (рокiв) -
Попереднi посади: Заступник Вiце-Президент - Генеральний директор ТОВ IГ «IНЕКО»
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миронова Наталiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВО 00082 06.07.1995 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер, ТОВ "НВП "Закарпатмедiнжсервiс", головний бухгалтер ЗАТ "СК "Брокбiзнес"
8) дата обрання та термін, на який обрано
10.07.2013 випробувальний термiн 1 мiсяць
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Посадовiй особi виплачувалась винагорода в грошовiй формi. Вiдбувалися змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стає керiвної роботи - 3 роки
Попереднi посади: головний бухгалтер, ТОВ "НВП "Закарпатмедiнжсервiс", головний бухгалтер ЗАТ "СК "Брокбiзнес".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Раманов Сергiй Амiнович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 660300 27.07.2010 Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВТПБ ТОВ “Сапсан-Iндсервiс”, Генеральний директор; Нацiональний центр поводження з небезпечними вiдходами, Начальник вiдiллу
8) дата обрання та термін, на який обрано
18.06.2012 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом, Положенням про Правлiння Товариства та Контрактом. Посадовiй особi виплачувалась винагорода в грошовiй формi. Вiдбувалися змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18
Попереднi посади: ВТПБ ТОВ “Сапсан-Iндсервiс”, Генеральний директор; Нацiональний центр поводження з небезпечними вiдходами, Начальник вiдiллу.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради ПАТ «Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» 34714705 9040206 62.2268 9040206 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Публiчне акцiонерне товариство «Iнвестицiйна енергетична компанiя «IНЕКО» 22925945 677 0.0046 677 0 0 0
Голова Наглядової ради Копилов Денис Валерiйович СО 255399 02.11.1999 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 100 0.0007 100 0 0 0
Член Правлiння Копилов Валерiй Володимирович КИ 010753 05.05.2004 УГIРФО ГУ МВС в м.Києвi 100 0.0007 100 0 0 0
Член Наглядової ради Бородинець Олена Вiкторiвна МЕ 069543 20.09.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 3 0.0000 3 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна група «IНЕКО» 33778946 2 0.0000 2 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Сипко Наталiя Леонiдiвна АК 183068 05.05.1998 Саксаганський РВ Криворiзького МУ УМВД України 1 0.0000 1 0 0 0
Член Правлiння Мондик Свiтлана Андрiївна ВР 246515 19.04.2006 Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Щоголев Павло Володимирович СО 637204 12.07.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Раманов Сергiй Амiнович СН 660300 27.07.2010 Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Миронова Наталiя Володимирiвна ВО 000821 06.07.1995 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 0 0 0 0 0 0
Усього 9041089 62.2328 9041089 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПАТ КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» 34714705 03150 Україна Київська д/н м. Київ вул. Червоноармiйська, 62-А 9040206 62.2268 9040206 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Макар Марiя Йосипiвна ВО 337755 10.11.1997 Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй обл. 2140973 14.7370 2140973 0 0 0
Усього 11181179 76.9638 11181179 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 04.04.2013
Кворум зборів** 83.0717
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальниз зборах акцiонерiв:
1. Вiдкликання та обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердження планiв дiяльностi на 2013 - 2014 роки.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
6. Затвердження Кодексу (принципiв) Корпоративного управлiння Товариства.
7. Про вчинення Товариством значних правочинiв на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинiв (iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi).
8. Про обрання уповноваженої особи акцiонерiв для цчастi у справi про банкрутство Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:
Питання № 1 порядку денного Зборiв «Вiдкликання та обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв».
Результати голосування:
«За» 9 905 174 голосiв. Що становить 82,074444 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 141 155 голосiв. Що становить 17,741648% голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 10462 голосiв. Що становить 0,086688 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 0 голосiв. Що становить 0,000000 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 11 733 голосiв. Що становить 0,097220 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв
Рiшення прийнято:
«Обрати Лiчильну комiсiї в наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Чиж Руслан Васильович;
Члени Лiчильна комiсiя: Вавак Ольга Петрiвна; Мартинюк Наталiя Петрiвна;
Обрати Головою зборiв – Косогова Юрiя Миколайовича;
Обрати Секретарем зборiв – Рябокляч Дмитра Петровича.
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:
• Доповiдi з питань порядку денного – до 10 хв.
• Вiдповiдi на питання – до 5 хв. Усi запитання подаються до Секретаря Зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням П.I.Б. запитувача.
• Збори провести протягом 3 годин.
• Пiдрахунок голосiв по кожному питанню – до 15 хв.
• Можливе оголошення перерви в роботi зборiв до наступного дня».
Питання № 2 порядку денного Зборiв «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк, затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердження планiв дiяльностi на 2013 - 2014 роки.».
Результати голосування:
«За» 9 906 052 голосiв. Що становить 82,081719 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 150 101 голосiв. Що становить 17,815774 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 352 голосiв. Що становить 0,002917 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 286 голосiв. Що становить 0,002370 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 11 733 голосiв. Що становить 0,097220 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2012рiк. Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердити плани дiяльностi на 2013 - 2014 роки».
Питання №3 порядку денного Зборiв «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк».
Результати голосування:
«За» 9 902 558 голосiв. Що становить 82,052768 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 141 155 голосiв. Що становить 17,741648 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 10 682 голосiв. Що становить 0,088511 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 286 голосiв. Що становить 0,002370 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 13 843 голосiв. Що становить 0,114703 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк».
Питання № 4 порядку денного Зборiв «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк».
Результати голосування:
«За» 9 904 822 голосiв. Що становить 82,071528 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 141 221 голосiв. Що становить 17,742194 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 10 748 голосiв. Що становить 0,089058 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 0 голосiв. Що становить 0,000000 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 11 733 голосiв. Що становить 0,097220 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк».
Питання №5 порядку денного Зборiв «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк».
Результати голосування:
«За» 9 911 896 голосiв. Що становить 82,130143 3% голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 143 377 голосiв. Що становить 17,760059 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 572 голосiв. Що становить 0,004740 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 0 голосiв. Що становить 0,000000 %голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 12 679 голосiв. Що становить 0,105058 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк».
Питання № 6 порядку денного «Затвердження Кодексу (принципiв) Корпоративного управлiння Товариства».
Результати голосування:
«За» 9 913 040 голосiв. Що становить 82,139622 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 141 573 голосiв. Що становить 17,745111 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 0 голосiв. Що становить 0,000000 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 0 голосiв. Що становить 0,000000 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 13 911 голосiв. Що становить 0,115267 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Затвердити Кодекс (принципи) Корпоративного управлiння Товариства».
Питання № 7 порядку денного «Про вчинення Товариством значних правочинiв на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинiв (iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi)».
Результати голосування:
«За» 9 906 528 голосiв. Що становить 68,189958 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 143 311 голосiв. Що становить 14,753129 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 2 572 голосiв. Що становить 0,017704 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 3 434 голосiв. Що становить 0,023637 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 2 471 995 голосiв. Що становить 17,015571 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв на 2013-2014 роки щодо цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, розмiщення цiнних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинiв на рiвнi 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 копiйок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинiв Наглядовiй радi Товариства».
Питання № 8 порядку денного «Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк».
Результати голосування:
«За» 9 902 880 голосiв. Що становить 82,055436 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 142 311 голосiв. Що становить 17,809228 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 220 голосiв. Що становить 0,001823 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 3 434 голосiв. Що становить 0,028454 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 12 679 голосiв. Що становить 0,105058% голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Не проводити розподiл прибутку у зв’язку зi збитковiстю Товариства за результатами дiяльностi за 2012 р. Покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв».
Питання 9 порядку денного «Про обрання уповноваженої особи акцiонерiв для участi у справi про банкрутство Товариства».
Результати голосування:
«За» 9 897 868 голосiв. Що становить 82,013907 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Проти» 2 152 323 голосiв. Що становить 17,834186 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Утримався» 2 220 голосiв. Що становить 0,018395 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Визнано недiйсними» 0 голосiв. Що становить 0,000000 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв;
«Не приймали участь в голосуваннi» 16 113 голосiв. Що становить 0,133513 % голосiв присутнiх учасникiв Зборiв.
Рiшення прийнято.
«Обрати уповноваженим представником акцiонерiв для участi у розглядi справи про банкрутство Товариства юридичну особу Публiчне акцiонерне товариство «Корпоративний недиверсифiкований iнвестицiйний фонд закритого типу «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ» в особi уповноваженого представника».

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. Протягом 2013 року Загальнi збори акцiонерiв товариства не приймали рiшення щодо виплати дивiдендiв, вiдповiдно, дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова Компанiя "Трансферт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження 01133 Україна Київська д/н м. Київ вул. Щорса, буд 32-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №534197
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.07.2010
Міжміський код та телефон 0444960386
Факс 0444960385
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Вiдомостi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитацiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська д/н м. Київ Б.Грiнченко,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 377-72-65
Факс (044) 279-12-49
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Вiдомостi вiдсутнi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21681636
Місцезнаходження 04107 Україна Київська д/н м. Київ Татарська, 7, офiс 89
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П000016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 492-79-47
Факс (044) 492-79-47
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вiдомостi вiдсутнi.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.09.2010 27/07/1/10 Захiдне територiальне управлiння НКЦПФР UA0701881007 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 14527840 3631960.00 100
Опис За звiтний перiод торгiвля цiнними паперами емiтента та додаткова емiсiя не проводились. У лiстiнг фондових бiрж ЦП не включенi. Послугами рейтингового агенства Товариство не користується. Викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався. Акцiї простi на пред"явника,привiлейованi iменнi та привiлейованi на пред"явника не випускались та не реєструвались.
 

XI. Опис бізнесу

ПАТ"Готельно - туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" засноване вiдповiдно до Наказу Фонду держмайна України № 20-АТ вiд 09.08.95 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Генеральне агенство по туризму в Закарпатськiй областi" згiдно з Державною програмою приватизацiї.
 
Пiдприємство являє собою цiлiсний майновий комплекс, в який входять: - готель; - господарський комплекс; - автогосподарство. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 21
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 7
Фонд оплати працi: 578 тис.грн
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: В порiвняннi з 2012 роком зменшення фонду оплати працi на 1616 тис.грн.
 
Емiтент не належть до будь-яких об’єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.
 
Вiдсутнi.
 
Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв здiйснюється вiдповiдно до вимог ст. 4 Закону безперервно з дотриманням таких принципiв:
- автономностi, безперервностi дiяльностi;
- перiодичностi (повний звiтний перiод - календарний рiк, промiжний звiтний перiод - мiсяць, квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв). Звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком з початку звiтного року;
- нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат;
- обачностi та iсторичної (фактичної) собiвартостi;
- повного висвiтлення, послiдовностi та превалювання змiсту над формою;
- єдиного грошового вимiрника.
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень вiдносно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Товариством застосовуються оцiнки i методи ведення облiку та подання облiкової iнформацiї у фiнансових звiтах, якi передбаченi МСФЗ та найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.
Згiдно з МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть (крiм звiту про рух грошових коштiв) складається за принципом нарахування, тобто доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження або сплати грошових коштiв.
При складаннi фiнансових звiтiв визначається межа суттєвостi, яка дорiвнює 1000 грн.
Основними засобами згiдно з п. 4 П(С)БО 7 визнаються матерiальнi активи пiдприємства, якi утримуються з метою використання у процесi виробництва або надання послуг чи для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби облiковуються на рахунку 10, а iншi необоротнi матерiальнi активи - на рахунку 11.
Основнi засоби приймаються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв є їх справедливою вартiстю на дату отримання. На справедливу вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв збiльшується сальдо додаткового капiталу.
Основнi засоби зараховуються на баланс на пiдставi акта приймання-передачi (вводу в експлуатацiю) основних засобiв.
Для аналiтичного облiку i забезпечення спостереження за використанням в мiсцях експлуатацiї основних засобiв кожному об'єкту надається iнвентарний номер.
Якщо один об'єкт основних засобiв складається з частин, якi мають рiзний строк корисного використання, то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облiку окремим об'єктом основних засобiв.
Якщо частина основних засобiв визнана пiдприємством як окремий об'єкт основних засобiв, то їй теж надається iнвентарний номер.
Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, визначення термiну їх корисного використання, лiквiдацiйної вартостi, встановлення показникiв нормальної потужностi, визначення єдиних методологiчних засад облiкової полiтики необоротних активiв i застосування методiв оцiнки та нарахування зносу створюється технiчна експертна комiсiя у складi керiвникiв технiко-технологiчних служб та керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства. Пiдприємством самостiйно приймається рiшення про встановлення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв. Персональний склад комiсiї затверджується наказом Товариства.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв у бухгалтерському та податковому облiку застосовується прямолiнiйний метод, передбачений податковим законодавством. Сума нарахованої амортизацiї вiдображається збiльшенням суми витрат пiдприємства i зносу основних засобiв.
При нарахуваннi амортизацiї на об'єкти основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу щомiсячно у сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї (Дт 423 Кт 441).
При вибуттi об'єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта основних засобiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу (Дт 423 Кт 441).
При складаннi звiтностi за МСФЗ нерозподiлений прибуток в сумi нарахованої амортизацiї на переоцiненi основнi засоби вiдображається в звiтi про сукупний прибуток в рядку 130 «Iншi доходи».
Вiдомостi про дооцiнку та уцiнку об'єкта основних засобiв та їх руху вносяться до картки облiку основного засобу.
Амортизацiю не нараховується щодо таких основних засобiв:
- земельнi дiлянки;
Нарахування амортизацiї припиняється в разi переведення об'єкта основних засобiв на реконструкцiю, модернiзацiю, добудову, дообладнання та консервацiю.
Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, якi використовуються у процесi надання послуг або виконання робiт, для здiйснення адмiнiстративних, комерцiйних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Вартiснi ознаки малоцiнних необоротних матерiальних активiв, термiн експлуатацiї яких перевищує один рiк. встановлюється пiдприємством самостiйно в сумi, яка не може бути бiльшою 2500 грн.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується розмiром 50 % вiд вартостi в першому мiсяцi використання та 50% в останньому мiсяцi використання.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи вiдображаються в балансi пiдприємства за первiсною вартiстю у сумi фактичних витрат на їх придбання (створення, будiвництво, монтаж, налагодження, доставку) згiдно з вимог МСБО (МСФЗ).
Основнi засоби та нематерiальнi активи, якi планується продати i для яких використовуються критерiї, наведенi в п. 1 роздiлу II П(С)БО 27. визнаються окремою групою необоротних активiв - такими, якi утримують для продажу та вважають запасами.
Для облiку таких запасiв вiдвести окремий субрахунок 286 на рахунку 28 «Товари».
Продаж їх формується як дохiд та витрати операцiйної дiяльностi й вiдображається на субрахунках 712 «Дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв» та 943 «Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв» у вiдповiдних звiтних перiодах та вiдповiдних статтях фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ.
Ремонти основних засобiв, що здiйснюються для пiдтримання об'єктiв у робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, вiдображаються як витрати перiоду i облiковуються на рахунках витрат дiяльностi у повному обсязi.
Витрати фiксуються актом виконаних робiт, який складається на пiдставi матерiальних звiтiв, накопичувальних вiдомостей або лiмiтно-забiрних карток, У податковому облiку вони включаються до витрат у межах 10% згiдно зi ст. 146.12 Податкового кодексу України.
Суми витрат, пов'язанi з полiпшенням об'єктiв основних засобiв (модернiзацiєю, модифiкацiєю, добудовою, дообладнанням, реконструкцiєю тощо), що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, оформляються актами за формами КБ-2, КБ-3. дефектними актами, на пiдставi яких складається акт приймання-здачi за формою 03-2, та вiдносити на рахунок 15 «Капiтальнi iнвестицiї» з подальшим збiльшенням первiсної вартостi основних засобiв пiсля введення їх в експлуатацiю.
Належнiсть витрат, пов'язаних iз полiпшенням об'єктiв основних засобiв до витрат на модернiзацiю, модифiкацiю, добудову, дообладнання, реконструкцiю, встановлюється на пiдставi висновку технiчної експертної комiсiї, створеної вiдповiдно до п. 2.4.4 цього наказу.
Облiк витрат на виконання робiт, пов'язаних iз полiпшенням ОФ. ведеться по кожному об'єкту основних засобiв. Первинна документацiя складається з обов'язковим зазначенням iнвентарних номерiв об'єктiв основних засобiв. На кожний об'єкт основних засобiв вiдкривають карту (вiдомiсть) аналiтичного облiку витрат. Для визначення фактичної собiвартостi витрати на полiпшення враховуються щодо кожного об'єкта основних засобiв окремо i вiдображаються на пiдставi первинних видаткових документiв, у яких в обов'язковому порядку зазначається iнвентарний номер.
Витрати Товариства на полiпшення об'єктiв основних засобiв комунальної власностi, якi визнаються капiтальними, вiдображаються за дебетом рахунку капiтальних iнвестицiй, Такi витрати зараховуються до складу власних основних засобiв як первiсна вартiсть нового об'єкта пiдгрупи класифiкацiї основних засобiв.
Нематерiальнi активи облiковуються в бухгалтерському облiку згiдно з п. 11-18 П(С)БО 8. У фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи вiдображаються згiдно з вимог МСБО (МСФЗ). У разi придбання (створення) нематерiального активу наказом керiвника пiдприємства визначається строк його корисного використання.
Амортизацiя (знос) нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання нематерiального активу, встановленого експертною комiсiєю.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не пiдлягають. До нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного використання належать тi, щодо яких Товариством не визначено обмеження строку, протягом якого очiкується збiльшення грошових коштiв (чи їх еквiвалентiв) вiд використання таких нематерiальних активiв.
Нематерiальним активом визнаються авторськi та сумiжнi з ними права у випадку встановлення майнових прав iнтелектуальної власностi на такий об'єкт договором та за умови наявностi патенту. Патент винахiдника, у разi переходу за договором права власностi на нематерiальний актив, пiдлягає переоформленню на пiдприємство (правонаступника).
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта на рахунку 12 «Нематерiальнi активи».
Придбанi (отриманi) запаси на баланс пiдприємства в бухгалтерському облiку облiковуються згiдно з п. 8-15 П(С)БО 9 за первiсною вартiстю. Виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi згiдно з п. 11-16 П(С)БО 16 за виробничою собiвартiстю. У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються згiдно вимог МСБО (МСФЗ).
Органiзовано аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей вiдповiдно до номенклатурних груп. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод писання перших надходжень - Fifo.
Самостiйно приймається рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть у майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх у бухгалтерському облiку. Запаси знецiненi, що визнаються нелiквiдами, списуються в бухгалтерському облiку на субрахунок 946 «Втрати вiд знецiнення запасiв» рахунку 94 «Iншi витрати операцiйної дiяльностi».
Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
У разi передачi в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що використовуються термiном не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу i облiковуються на рахунку 22, їх вартiсть виключається зi складу активiв (списувати з балансу) на рахунки облiку витрат.
З метою забезпечення збереження МШП вiдповiдальними особами органiзовано оперативний кiлькiсний облiк таких предметiв за мiсцями експлуатацiї й вiдповiдальними
(пiдзвiтними) особами протягом строку їх фактичного використання. З оперативного облiку малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi вийшли з ладу, списуються вiдповiдно до актiв, складених комiсiєю та затверджених керiвником пiдприємства. З цiєю метою на пiдприємствi створюється та затверджується склад комiсiї для списання МШП окремим наказом по пiдприємству.
Друкованi видання (наукова, навчальна лiтература, спецiальнi та iншi видання), якi не можна вiднести за ознаками до складу бiблiотечних фондiв, включаються до складу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (рахунок 22), якщо термiн їх використання не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу. У разi використання таких видань бiльше одного року вести облiк на рахунку 111 «Бiблiотечнi фонди». Списання друкованих видань проводиться згiдно з порядком, встановленим для списання МНМА та МШП.
Облiк руху товарно-матерiальних цiнностей, що надiйшли з метою продажу, ведеться на субрахунку 281 «Товари на складi».
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та її можливо достовiрно визначити.
Облiк дебiторської заборгованостi за наданi послуги з основного виду дiяльностi ведеться окремо вiд дебiторської заборгованостi наданих робiт, послуг iз iншого виду дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть за послуги (роботи, продукцiю, товари) вiдображається в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто пiсля вирахування iз первiсної вартостi резерву сумнiвних боргiв. При цьому в податковому облiку враховується безнадiйна дебiторська заборгованiсть, яка вiдповiдає будь-якiй з ознак, наведених в ст. 159.1 Податкового кодексу України, а також дебiторська заборгованiсть з термiном непогашений бiльше нiж 1095 днiв (окрiм iнших випадкiв, передбачених угодами).
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, тобто на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням її за строками:
- 90 днiв - «поточна»;
- до 2-х рокiв - «звичайна»;
- до 3-х рокiв - «сумнiвна»;
- понад 3 роки - «безнадiйна».
Аналiтичний облiк резерву сумнiвних боргiв ведеться на рахунку 38 «Резерв сумнiвних боргiв» щодо кожного дебiтора. Резерв сумнiвних боргiв створюється у разi необхiдностi згiдно вимог МСБО 37.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання визначаються вiдповiдно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Встановлено перелiк постiйних та тимчасових рiзниць, якi мають мiсце на пiдприємствi. У фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи вiдображаються згiдно з вимог МСБО (МСФЗ)
Грошовими коштами та їх еквiвалентами у фiнансовiй звiтностi згiдно з вимог МСБО (МСФЗ) прийнято грошовi кошти на розрахункових рахунках, грошовi кошти в касi, грошовi кошти в дорозi та депозитнi сертифiкати термiном на 3 мiсяцi.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображено згiдно з П(С)БО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат). У фiнансовiй звiтностi операцiї в iноземнiй валютi активи вiдображено згiдно з вимог МСБО (МСФЗ)
Бухгалтерський облiк балансової вартостi iноземної валюти здiйснюється за оцiнкою середньозваженої вартостi вiдповiдно до п. 10.2 П(С)БО 21. Середньозважений валютний курс є результатом дiлення добуткiв величини курсiв Нацiонального банку України та кiлькостi днiв їх дiї у звiтному мiсяцi на кiлькiсть календарних днiв у цьому мiсяцi.
В бухгалтерському облiку до витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться сплаченi суми за пiдписку перiодичних видань та всi iншi витрати, якi стосуються наступного облiкового перiоду. У звiтi про фiнансовий стан (баланс), складеному за МСФЗ витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються як поточна дебiторська заборгованiсть.
Зобов'язання-заборгованiсть пiдприємства вiдображенi згiдно з П(С)БО 11. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в облiку i звiтностi за їх теперiшньою вартiстю (п. 10 ГI(С)БО 11), а поточнi зобов'язання - за сумою погашення (п. 12 П(С)БО 11). У фiнансовiй звiтностi зобов’язання-заборгованiсть вiдображаються згiдно з вимог МСБО (МСФЗ)
Пiдприємство самостiйно створює забезпечення майбутнiх витрат i платежiв. Суми створених забезпечень визнаються витратами згiдно з п. 13 П(С)БО 11. У фiнансовiй звiтностi забезпечення майбутнiх витрат i платежiв вiдображаються згiдно з вимог МСБО (МСФЗ)
Забезпечення з виплати вiдпусток працiвникам нараховувати щомiсяця. Сума щомiсячного поповнення резерву вiдпускних визначається шляхом множення
нарахованої за мiсяць зарплати на вiдношення рiчної планової суми вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi, збiльшивши результат на суму, необхiдну для сплати ЄСВ.
Вiдповiдно до п. 18 П(С)БО 11 залишок забезпечення переглядається станом на останнiй календарний день року та, у разi потреби, коригується (збiльшується або зменшується).
Облiк та узагальнення iнформацiї про наявнiсть та рух коштiв, отриманих для здiйснення заходiв цiльового призначення, включаючи цiльове фiнансування i цiльовi надходження, здiйснюється вiдповiдно до п. 16-19 П(С)БО 15 «Дохiд» та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку. У фiнансовiй звiтностi вiдображається згiдно з вимог МСБО (МСФЗ)
Кошти цiльового фiнансування i цiльових надходжень можуть надходити як житловi субсидiї i пiльги окремим категорiям громадян з оплати житлово-комунальних послуг, як дотацiї, асигнування з бюджету та позабюджетних фондiв на реалiзацiю певних заходiв (охорона природи, капiтальнi iнвестицiї) тощо.
Аналiтичний облiк коштiв цiльового фiнансування i цiльових надходжень та витрат пiдприємства здiйснюється за їх призначенням (об'єктами фiнансування) та джерелами надходжень.
В бухгалтерському облiку до складу доходiв майбутнiх перiодiв включаються суми доходiв, отриманих протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi належать до наступних звiтних перiодiв (п. 61 П(С)БО 2) та вiдображаються на рахунку 69 «Доходи майбутнiх перiодiв». У звiтi про фiнансовий стан (баланс), складеному за МСФЗ, доходи майбутнiх перiодiв вiдображаються як Iншi поточнi зобов’язання.
Доходи i витрати включаються до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi i вiдображати їх у бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Вiдповiдно до вимог МСБО (МСФЗ) фiнансова звiтнiсть формується з дотриманням певних принципiв, якими слiд керуватися при вимiрюваннi, оцiнцi та реєстрацiї господарських операцiй i при вiдображеннi їх результатiв у фiнансовiй звiтностi.
Дохiд пiдприємства складається iз доходiв вiд основної операцiйної дiяльностi, доходiв операцiйної дiяльностi, пов'язаної з основною, операцiйної дiяльностi, не пов'язаної з основною, та iнших доходiв операцiйної дiяльностi.
Доходи вiд основної операцiйної дiяльностi включають:
- дохiд вiд надання послуг готелю;
- дохiд вiд реалiзацiї товару;
Доходи вiд операцiйної дiяльностi, пов'язаної з основною, включають:
- дохiд вiд послуг телефонного зв’язку;
- дохiд вiд надання послуг стоянки автомобiлiв;
- дохiд вiд надання послуг з туризму;
- дохiд вiд харчування;
- послуги з продажу карток лояльностi;
- послуги камер схову;
- послуги пральнi;
- послуги iнтернету;
Доходи вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства, не пов'язаної з основною, включають:
- послуги телефонного зв’язку;
- послуги з туризму;
- послуги з харчування;
- послуги з продажу карток лояльностi;
- послуги камер схову;
- послуги пральнi;
- послуги iнтернету;
Доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi пiдприємства включають:
- операцiйна дiяльнiсть з реалiзацiї iнших оборотних активiв;
- послуги вiд оренди конференц залу;
- послуги оренди готелю;
- операцiйна курсова рiзниця;
- штрафи,пенi,неустойки;
- списання кредиторської заборгованостi;
- iншi доходи вiд реалiзацiї оборотних активiв та послуг, передбачених статутною дiяльнiстю пiдприємства тощо.
Статтi iнших доходiв звичайної дiяльностi складаються з доходiв вiд:
- вiдсоткiв отриманих;
- фiнансових iнвестицiй;
- реалiзацiї iнших активiв пiдприємства.
Датою визнання доходу вiд послуг проживання є дата фактичного виконання (закiнчення) надання послуг, але не пiзнiше останнього календарного дня мiсяця за мiсяць в якому надавались послуги.
Iншi доходи, визначаться по факту надання послуг, що пiдтверджуються актами виконаних робiт (надання послуг).
Надзвичайнi доходи та витрати включають компенсацiї страхових компанiй при настаннi страхового випадку та iншi доходи та виграти, якi можуть виникнути вiд будь-яких надзвичайних подiй та непередбачуваних випадкiв.
В облiку Товариства компенсацiї страхових компанiй та iншi доходи i витрати вiд надзвичайних подiй вiдображаються як iншi операцiйнi витрати та iншi операцiйнi доходи, оскiльки за МСФЗ ведення облiку надзвичайних доходiв та витрат окремо не передбачено.
Класифiкацiя витрат на виробництво робiт (послуг) проводиться вiдповiдно до П(С)БО 16 «Витрати» та нормативно-правових актiв, що регламентують особливостi формування витрат на пiдприємствах комунального господарства.
До виробничої собiвартостi робiт, послуг (продукцiї) включаються:
- прямi матерiальнi виграти;
- прямi витрати на оплату працi;
- iншi прямi витрати;
- розподiленi загальновиробничi витрати.
Загальновиробничi витрати розподiляються на кожен об'єкт витрат (калькулювання) з використанням бази розподiлу - пропорцiйно до суми заробiтної плати працiвникiв, зайнятих виконанням вiдповiдних робiт (наданням послуг) за умов нормальної виробничої потужностi.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються у собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг (продукцiї), є витратами звiтного перiоду i розподiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут й iншi витрати операцiйної дiяльностi.
Класифiкацiя адмiнiстративних витрат на збут та iнших витрат операцiйної дiяльностi здiйснюється згiдно з П(С)БО 16.
Витрати на оплату працi працiвникiв офiсу розподiляються до адмiнiстративних i загальновиробничих витрат та вiдносяться на рахунок 92 «Адмiнiстративнi витрати»
Витрати, пов'язанi з нарахуванням амортизацiйних вiдрахувань щодо основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, якi облiковуються в офiсi, вiдносити на рахунок 92 «Адмiнiстративнi витрати».
Затверджено систему оплати працi згiдно з колективним договором пiдприємства.
Розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання та власний капiтал, доходи i витрати здiйснюються у примiтках до фiнансових звiтiв, з урахуванням вимог МСФЗ. Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до вимог МСФЗ. складаються щорiчно з метою розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання, власний капiтал, доходи i витрати за кожний звiтний фiнансовий рiк. Кожний звiтний фiнансовий рiк триває з 1 сiчня по 31 грудня. Промiжний фiнансовий перiод включає: 3 мiсяцi, пiврiччя, 9 мiсяцiв.
 
ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" надаються такi основнi види послуг: готельнi послуги, послуги з надання в оренду примiщень, туристичнi послуги. Основними клiєнтами готелю є державнi службовцi середньої та вищої ланок, якi перебувають у вiдрядженнi, представники творчої iнтелiгенцiї та науковцiв пiд час проведення культурних та наукових конференцiй, з’їздiв, представники малого та середнього бiзнесу, групи туристiв, спортивнi команди та iн. У 2013 р.збiльшились доходи вiд оренди примiщень готельного комплексу. Конкурентами ПАТ "ГТК "Iнтурист-Закарпаття" є приватнi пiдприємцi та органiзацiї, що надають послуги в туристичному, готельному бiзнесi. В готелi функцiонують номери 3-х категорiй: -елiт; - бiзнес - економ.
 
Вiдсутнi.
 
Вiдомостi вiдсутнi.
 
Всi основнi засоби належать ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" на правi власностi, знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента i використовуються за призначенням. Показники амортизацiї по групам приведенi у Примiтках до рiчної звiтностi
 
Основнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: вiдсутнiсть обiгових коштiв; значна кредиторська заборгованiсть; низька платоспроможнiсть населення; значний податковий тиск; нестабiльнi та високi цiни на комунальнi послуги.
 
ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" було оплачено штраф згiдно податкового повiдомленн-рiшення №00003751504 вiд 25.04.2013 року, яким встановлено порушення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання з надходження вiд розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях або об’єктах у розмiрi 10% вiд суми 565,34 грн.
 
Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Дотацiй та iнвестицiй у звiтному перiодi Товариством не отримувалося.
 
Товариство виконало всi укладенi в звiтному перiодi угоди.
 
Стратегiя дiяльностi Товариства на 2014 рiк:
- Оптимiзацiя видаткiв;
- Розробка стратегiчних цiлей та завдань Товариства;
- Розробка нової iнновацiйної та тарифної полiтики Товариcтва;
- Розробка методологiї процедур проведення внутрiшнiх операцiй Товариства в рамках основної дiяльностi;
- Розробка та реалiзацiя заходiв щодо стабiлiзацiї фiнансового становища Товариства;
- Пошук нових напрямкiв дiяльностi Товариства, нових ринкiв збуту товарiв та послуг;
- Покращення звичного бiзнесу, розробка та впровадження оригiнальних iдей, розширення асортименту послуг Товариства в рамках статутної дiяльностi тощо.
 
Товариством за звiтний перiод не видiлялися кошти на дослiдження та розробки.
 
Судовi справи за участю ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" протягом звiтного перiоду розглядалися в порядку господарського, адмiнiстративного та цивiльного судочинства i пов’язанi з господарською дiяльнiстю товариства.
Протягом звiтного перiоду розглядалася справа про банкрутство ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" №5008/977/2012 за заявою фiзичної особи-пiдприємця Дроздова Д.Г., фiзичної особи-пiдприємця Фогел С.I., фiзичної особи-пiдприємця Чепак В.I., ПП “Амiра Т.Ч.Ч.К.” до ПАТ “Готельно-туристичний комплекс “Iнтурист-Закарпаття” про визнання банкрутом, провадження по якiй припинено Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 21.03.2013 року. Постановою Вищого господарського суду вiд 09 липня 2013 року по справi № 5008/977/2012 постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 21.03.2013 залишено без змiн.
Закарпатськрм окружним адмiнiстративним судом розглядалася справа №807/85/13-а за адмiнiстративним позовом ПАТ Готельно-туристичного комплексу «Iнтурист-Закарпаття» до Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Закарпатської областi про скасування податкових повiдомлень рiшень вiд 04.01.2013 р. №0000032341 2/22-02/02574001/8351, № 0000032341 1/22-02/02574001/8350, № 0000052341 3/22-02/02574001/8349, № 0000042341 4/22-02/02574001/8348, № 0000011742. Постановою Закарпатського окружного адмiнiстративного суду вiд 10.04.2013 року позов задоволено частково та частково визнано протиправним та скасовано податкове повiдомлення рiшення № 0000032341 1/22-02/02574001/8350 вiд 04.01.2013 р., яким визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартiсть на суму 726663,00 грн., в т.ч. 584160,00 грн. основного платежу та 142503,00 грн. штрафних санкцiй в частинi донарахування податкового зобов'язання податку на додану вартiсть на суму 312500,00 грн., в т.ч. 250000,00 грн. основного платежу та 62500,00 грн. штрафних санкцiй. У задоволеннi решти позовних вимог - вiдмовлено. Постановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 03.09.2013 року Постанову Закарпатського окружного адмiнiстративного суду вiд 10 квiтня 2013 року у справi № 807/85/13-а скасовано та прийнято нову постанову, якою позовнi вимоги Публiчного акцiонерного товариства «Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист - Закарпаття» задоволено повнiстю та скасовано всi оскаржуванi податковi повiдомлення-рiшення. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду вiд 19.02.2014 року постанову Львiвського апеляцiйного амiнiстративного суду вiд 03.09.2013 року залишено без змiн.
Закарпатськрм окружним адмiнiстративним судом розглядалася справа №807/1171/13-а за адмiнiстративним позовом ПАТ Готельно-туристичного комплексу «Iнтурист-Закарпаття» до Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Закарпатської областi про скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 04.01.2013 р. №0000042341 4/22-02/02574001/8348. Постановою Закарпатського окружного адмiнiстративного суду вiд 23.05.2013 року позов задоволено повнiстю та скасовано оскаржуване податкове повiдомлення-рiшення. ПОстановою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 17.09.2013 року постанову суду першої iнстанцiї залишено без змiн. Ухвалою Вищого господарського суду вiд 11.12.2013 року постанови суду першої та апеляцiйної iнстанцiй залишено без змiн.
Закарпатським окружним адмiнiстративним судом розглядалася справа №807/2579/13-а за позовом ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" до Управлiння Пенсiйного фонду України у м.Ужгородi Закарпатської областi про скасування частково рiшення. Постановою суду вiд 07.08.2013 року позов ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" задоволено повнiстю та скасовано частково рiшення Управлiння Пенсiйного фонду України у м.Ужгородi№2174 вiд 11.06.2013 року та №2175 вiд 11.06.2013 року.
Господарським судом Закарпатської областi розглядалася справа №907/987/13, за позовом ПАТ “Готельно-туристичний комплекс “Iнтурист-Закарпаття” до ТОВ “Транскарпатбуд”, ТОВ «Офiс-центр-3», ТОВ «Офiс-центр-4», ПП “Амiра Т.Ч.Ч.К.”, ФОП Щадей Iя Василiвна, ФОП Дроздов Денис Геннадiйович, АО “Адвокатська контора “Скляренко та партнери”, ТОВ «Агентство безпеки “Тайфун», ПАТ “Закарпатiнтерпорт” про визнання права на здiйснення господарської дiяльностi та безперешкодне використання та розпорядження всiм майном за ПАТ ГТК “Iнтурист-Закарпаття” та зняття арешту з грошових коштiв та майна ПАТ ГТК “Iнтурист-Закарпаття”, накладених постановами МВ ДВС УжМРУЮ. 27.11.2013 року судом винесено рiшення, яким вiдмовлено у задоволеннi позову повнiстю. Постановою Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 03.02.2014 року за результатом розгляду апеляцiйної скарги ПАТ ГТК “Iнтурист-Закарпаття” вирiшено - рiшення господарського суду Закарпатської областi вiд 27.11.2013р. у справi № 907/987/13 залишити без змiн, а апеляцiйну скаргу без задоволення. Постановою Вищого господарського суду вiд 16.04.2014 року касацiйну скаргу Публiчного акцiонерного товариства "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" залишено без задоволення, а постанову Львiвського апеляцiйного господарського суду вiд 03.02.2014 та рiшення Господарського суду Закарпатської областi вiд 27.11.2013 у справi № 907/987/13 - без змiн.
Закарпатським окружним адмiнiстративним судом розглядалася справа №807/2693/13-а за позовом ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" до Захiдного територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України про визнання незаконними та скасування постанови Захiдного територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 176-ЗХ-1-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 17 липня 2013 року; визнання незаконним та скасування розпорядження Захiдного територiального управлiння Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 100-ЗХ-1-Е про усунення порушень законодавства України про цiннi папери
Постановою суду вiд 24.09.2013 року позов ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" задоволено повнiстю та скасовано оскаржуванi постанову та розпорядження.
Закарпатським окружним адмiнiстративним судом розглядалася справа №807/3108/13-апозовною заявою Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Головного управлiння Мiндоходiв у Закарпатськiй областi до Публiчного акцiонерного товариства "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист -Закарпаття" про стягнення заборгованостi у розмiрi 532494,08 грн. Постановою суду вiд 05.11.2013 року позов задоволено повнiстю.
Ужгородським мiськрайонним судом Закарпатської областi розглядалася цивiльна справа за позовом Прокурора м. Ужгорода в iнтересах Кузьо В.В. до ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" про встановлення факту перебування у трудових вiдносинах та стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi. Рiшенням Ужгородського мiськрайонного суду вiд 20 вересня 2013 року позов задоволений. Рiшенням Апеляцiйного суду Закарпатської областi апеляцiйну скаргу ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" задоволено та рiшення Ужгородського мiськрайонного суду вiд 20 вересня 2013 року скасовано. В задоволеннi позову Прокурора м. Ужгорода в iнтересах КУзьо В.В. до ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" про встановлення факту перебування у трудових вiдносинах та стягнення заборгованостi по заробiтнiй платi вiдмовлено.
Протягом 2013 року господарським судом Закарпатської областi розглядалися заяви ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" про розстрочку виконання рiшень суду по судових справах №№5008/78/2011, 5008/102/2011, 5008/425/2012, 5008/421/2012, 5008/422/2012, 5008/423/2012, 5008/427/2012, 5008/430/2012, 5008/431/2012, 5008/432/2012, 5008/433/2012, 5008/435/2012, 5008/436/2012, 5008/437/2012, 5008/438/2012, 5008/440/2012, 5008/488/2012, 5008/518/2012, 5008/520/2012, 5008/559/2012, 5008/608/2012, 5008/784/2012, 5008/870/2012, 5008/880/2012, 5008/894/2012 про стягнення заборгованостi iз ПАТ ГТК “Iнтурист-Закарпаття”. Ухвалами господарського суду Закарпатської областi наданi розстрочки виконання рiшень судiв по вказаних справах, якi були переглянутi Львiвським апеляцiйним господарським судом та Вищим господарським судом i залишенi в силi.

 
Вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 15095 14781 0 0 15095 14781
будівлі та споруди 13901 13669 0 0 13901 13669
машини та обладнання 277 230 0 0 277 230
транспортні засоби 43 40 0 0 43 40
інші 874 842 0 0 874 842
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 15095 14781 0 0 15095 14781
Опис Всi основнi засоби емiтента належать йому на правi приватної власностi, знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента i використовуються за призначенням.
Первiсна вартiсть основних засобiв: станом на 01.01.2013 р. - 36523 тис.грн., станом на 31.12.13р. - 36520 тис.грн.
Сума накопиченої амортизацiї станом на 01.01.2013р. - 21428 тис.грн., станом на 31.12.2013 р. - 21739 тис.грн. Показники амортизацiї по групам приведенi у Примiтках до рiчної звiтностi

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 11767 11758
Статутний капітал (тис. грн.) 3632 3632
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3632 3632
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 8135 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 8135 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 8126 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 8126 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 800 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6662 X X
Усього зобов'язань X 7462 X X
Опис: За звiтний перiод зобов’язань емiтента з кредитiв, за випусками облiгацiй, iпотечними цiнними паперами та iншими цiнними паперами (в т.ч. похiдними), сертифiкатами ФОП, фiнансовими iнвестицiями у корпоративнi права не виникало.
За звiтний перiод кредиторська заборгованiсть емiтента зменшилася на 414 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
04.03.2013 04.03.2013 Відомості про проведення загальних зборів
10.07.2013 10.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.12.2013 10.12.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2013 27.12.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2013 27.12.2013 Спростування

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21681636
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, Україна, м.Київ, вул.Татарська, 7, оф.89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1909 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 16 П 000016 12.02.2013 до 27.01.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Добсон-консалтинг"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21681636
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04107, Україна, м.Київ, вул.Татарська, 7, оф.89
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1909 30.03.2013
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 16 П 000016 до 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
Щодо Повного комплекту фiнансової звiтностi
Публiчне акцiонерне товариство
"Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття"
ЄДРПОУ - 02574001
2014 рiк
наданий незалежною
аудиторською фiрмою «ТОВ «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття"
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Готельно -туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття» (далi - Товариство)
Код за ЄДРПОУ: 02574001
Мiсцезнаходження: 88000, Закарпатська область, мiсто Ужгород, площа Кирила i Мефодiя, будинок 5.
Серiя i номер свiдоцтва: 02574001
Орган державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Ужгородської мiської ради
Дата державної реєстрацiї : 07.09.1995
Телефон для зв’язку : (0312) 697105, (0312) 672572
Дата державної реєстрацiї: 24.07.1998 року
Види дiяльностi за КВЕД:
55.10 – Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування
56.10 – Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування
79.11 - Дiяльнiсть туристичних агенств
Посадовi особи: Голова Правлiння – Щоголев Павло Володимирович
Наявнi дозволи та лiцензiї :
Лiцензiя № АГ969007 видана Закарпатською обласною державною адмiнiстрацiєю 20.03.2008 року лiцензiя дiяла до 14.03.2013 р.. Дана лiцензiя дає Товариству право займатися турагенською дiяльнiстю.
ПАТ «Готельно - туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття» засноване вiдповiдно до Наказу Фонду держмайна України № 20-АТ вiд 09.08.95 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Генеральне агенство по туризму в Закарпатськiй областi" згiдно з Державною програмою приватизацiї.
Пiдприємство являє собою цiлiсний майновий комплекс, в який входять: - готель; - господарський комплекс; - автогосподарство; Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.
Основними послугами, якi надає пiдприємство є: готельнi послуги, туристичнi,роздрiбна торгiвля, приймається участь в ярмарках,встановлюються виїзднi буфети.
Основними клiєнтами готелю є вiдрядженi державнi службовцi середньої та вищої ланок, представники творчої iнтелiгенцiї та науковцiв пiд час проведення культурних та наукових конференцiй, з"їздiв, представники малого та середнього бiзнесу,групи туристiв,спортивнi команди та iн.
У 2011 р. збiльшились доходи вiд оренди примiщень готельного комплексу. За останнi роки обсяг туристичної дiяльностi значно зменшився. Причина - в умовах економiчного становища в Українi, ускладнення переходу кордонiв та iнших правових та соцiальних проблем, здiйснення яких вимагає спiльних зусиль всiх гiлок влади як у державi в цiлому, так i в областi.
Через повiльне просування економiчних реформ в Українi, неплатоспроможнiсть населення та незацiкавленiсть iноземцiв та вiтчизняних бiзнесменiв в iнвестуваннi економiки України – завантаження готелю залишається низькою. Цьому сприяє також i податковий тиск.
Конкурентами ПАТ «ГТК «Iнтурист-Закарпаття» є приватнi пiдприємцi та органiзацiї, що одержали дозвiл на проведення дiяльностi в туристичному, готельному бiзнесi.
За звiтний перiод Товариство проводило поточний ремонт комплексу .Побудовано та введено в експлуатацiю власну котельню та проведено замiну системи опалення. В готелi функцiонують номери 3-х категорiй: -елiт; - бiзнес - економ.
Чисельнiсть працiвникiв (середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв)
21
Статутний капiтал (грн.)
3631960.00
Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.)
0.25
Кiлькiсть простих акцiй
14527840
Частка простих акцiй у статутному капiталi (%)
100
Iнформацiя про депозитарiй
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Термiн виплати дивiдендiв
Виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку в обсязi, встановленому рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у строк не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року.
Протягом 2013 року дивiденди товариством не виплачувалися.
Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв,дата,номер
Захiдне територiальне управлiння НКЦПФР, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 22.09.2010 року, видане 10.04.2012 року, реєстрацiйний №27/07/1/10
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Готельно -туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття", яка складає комплект фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та включає:
Баланс станом на 31.12.2013 р. (форма1);
Звiт про фiнансовi результати за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013
року (форма 2);
Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (форма 3);
Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (форма 4);
Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Товариство вдруге пiдготувало рiчну фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з МСФЗ, тому вона є першим повним комплектом. Товариство приймає МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової звiтностi. З цiєю метою Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року.
Аудитор дотримався вимог НКЦПФР щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (Рiшення № 1360 вiд 29.12.2011 року) та керувався при складаннi висновку (звiту) МСА № 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА № 800 «Особливi мiркування — аудит фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення», адресатом якого є зокрема акцiонери.
Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. В даному висновку (звiтi) висловлення думки зводиться до того, чи вiдповiдає складена фiнансова звiтнiсть принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у попереднiй фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Прийнятою облiковою полiтикою Товариства встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань:
амортизацiю об'єктiв основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом,
амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом;
лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю;
оцiнку вибуття запасiв здiйснювати методом списання перших надходжень - Fifo.
калькулювання виробничої собiвартостi продукцiї, формування постiйних та змiнних загальновиробничих витрат здiйснювати у вiдповiдностi з перелiком встановленим Наказом про облiкову полiтику;
перiодичнiсть вiдображення вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань — один раз на рiк.
Розмiр суттєвостi обумовлювався при складаннi договору на проведення аудиту.
Метою проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи вiдповiдає рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та облiкової полiтики.
2.3.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ
Необоротнi активи
У складi необоротних активiв Товариства станом на 31.12.2013 року облiковуються:
Нематерiальнi активи;
Основнi засоби;
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Iншi необоротнi активи
За даними бухгалтерського облiку на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи, первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2013 року складає 48,0 тис. грн., що вiдповiдає даним головних книг.
Амортизацiю (знос) нематерiальних активiв здiйснюють прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання нематерiального активу, встановленого експертною комiсiєю.
Сума амортизацiї станом на 31.12.2013 року складає 46,0 тис. грн.
Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до МСБО №38 «Нематерiальнi активи».
Данi Балансу вiдповiдають облiковим даним акцiонерного товариства.
Для ведення господарської дiяльностi Товариство використовує основнi засоби. Аналiтичний i синтетичний облiк основних засобiв здiйснюється на балансовому рахунку 10 «Основнi засоби» в розрiзi субрахункiв, сформованих вiдповiдно до МСБО16 «Основнi засоби».
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 14781,0 тис. грн., що також вiдповiдає даним оборотно-сальдової вiдомостi за 2013 рiк.
Розкриття iнформацiї про наявнiсть основних засобiв за всiм певними аспектами вiдповiдає аналiтичним даним бухгалтерського облiку.
Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом виходячи iз строку корисного використання цього об’єкта.
Знос основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 21 739,0 тис. грн.
Згiдно наказу №11 вiд 25.10.2013 р. про проведення iнвентаризацiї, була проведена iнвентаризацiя вище зазначених активiв станом на 25.10.2013 р. В ходi проведення iнвентаризацiї розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичними даними не виявлено.
За даними балансу ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. Сума iнвестицiй складає 2 878,0 тис. грн.
Дана сума складається з вартостi переданого майна Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Комплекс «Закарпаття», а також куплених простих акцiй Закритого акцiонерного товариства «Джи Пi Ай-Боржава» в кiлькостi двi тисячi сiмсот п’ятдесят штук та загальною вартiстю чотириста дванадцять тисяч п’ятсот гривень, а також акцiй ПАТ “УкрСоцБанк” на суму дев’ятсот п’ятдесят одна гривня дев’ять коп.
Факт купiвлi цiнних паперiв ЗАТ «Джи Пi Ай-Боржава» пiдтверджений актом приймання – передачi цiнних паперiв вiд 30 сiчня 2012 року до договору №Б-146/09/Б-130/09 вiд 21.04.2009 року.
Згiдно договору №Б-146/09/Б-130/09 вiд 21.04.2009 року ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" придбав простi iменнi акцiї, що мають документарну форму.
В якостi майнового внеску до статутного фонду ТОВ «Комплекс «Закарпаття», ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" передав будiвлю адмiнiстративного корпусу готелю «Iнтурист – Закарпаття»(будiвля «Г»), площею 2 144,7 м. кв.
Статут ТОВ «Комплекс «Закарпаття» затверджений Загальними зборами ВАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" за протоколом № 6 вiд 26 травня 2005 року.
Пiдтвердження даної операцiї слугує акт пiдтвердження прийому – передачi внеску до статутного фонду Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Комплекс «Закарпаття».
ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" є єдиним засновником ТОВ «Комплекс «Закарпаття», а отже його частка становить 100 % вiд загального розмiру Статутного фонду та в грошовому еквiвалентi становить 2 464 832 грн. 73 коп.
Станом на 31.12.2013 року за даними балансу iншi необоротнi активи складають 190, 0 тис грн.
Передача майна як внесок до статутного фонду iнших юридичних осi б протягом 2013 року не здiйснювалася.
Облiк операцiй з фiнансовими iнвестицiями та їх оцiнка вiдповiдають вимогам МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти : подання» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Оборотнi активи.
У складi оборотних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2013 року облiковуються:
Запаси;
Товари
Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги;
Iнша поточна заборгованiсть
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй та iноземнiй валютi;
Для облiку запасiв ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Готельно -туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття" керується МСБО №2 «Запаси». Запаси придбанi (отриманi) або виробленi зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю, яка є собiвартiстю запасiв.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовувати метод писання перших надходжень - Fifo.
Для облiку ТМЦ пiдприємствами застосовуються балансовi рахунки 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 22,23,26,28.
Запаси Товариства за даними балансу станом на 31.12.2013 року складають 139,0 тис. грн.
Облiк малоцiнних i швидкозношуваних предметiв на пiдприємствi здiйснюється на рахунку 22.
Керуючись Законом України «Про Бухгалтерських облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-XIV (iз змiнами та доповненнями) Головою Правлiння було видано накази №32 вiд 03.10.2012 р., №25 вiд 14.08.2012 р., №38 вiд 31.12.2012 р., №37 вiд 30.10.2012р. для виконання яких були створенi робочi комiсiї для проведення iнвентаризацiї залишкiв товарно-матерiальних цiнностей на складах.
Згiдно з наказом, сировина, матерiали, комплектуючi вироби, деталi, вузли власного виробництва, паливо, тара на складах i в кладових цехiв i вiддiлiв, незавершеного виробництва, малоцiнних i швидко зношуваних предметiв, iнструментiв, а також оснастки, iнвентаризацiя проводилась станом на дату видання вiдповiдних вищевказаних наказiв.
Пiдтвердити достовiрнiсть даних iнвентаризацiї матерiальних цiнностей не представляється можливим через вiдсутнiсть представника аудиторської фiрми у момент її проведення.
Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться за балансовими рахунками 361, 362, 377, 372,375.
За даними регiстрiв первинного облiку встановлено, що аналiтичний облiк розрахункiв з дебiторами i кредиторами здiйснюється у розрiзi контрагентiв.
За даними бухгалтерського облiку дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 року становить 1206 ,0 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 року становить 29,0 тис. грн.
Облiк дебiторської заборгованостi та її оцiнка вiдповiдає вимогам МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Станом на 31.12.2013 року за даними балансу грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй та iноземнiй валютах України складають 4, 0 тис грн.
Залишки на рахунках ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Готельно -туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття".
Назва рахунку
Номер
Назва установи, МФО
Дата вiдкриття рахунку
Залишок коштiв на 31.12.2012 р.
Поточний рахунок
26009012000648
26003000013013
26000122406001
26001060885103
ТОВ “Комiнвестбанк” в м. Ужгород
МФО 312248
ПАТ “Фольксбанк”
МФО 325213
“Брокбiзнесбанк” в м. Ужгород
ПАТ КБ “Приватбанк”м.Ужгород МФО 312378
Кредитбанк
МФО 312237

22.02.12
30.10.12
16.11.05
15.03.12
09.12.04
100,75
0,14
4 200,00
0,0

0,19
Всього
4301,08
Данi синтетичного облiку активiв вiдповiдають даним звiтностi Товариства i в абсолютному значеннi становлять 1378,0 тис. грн. станом на 31.12.2013 року.
На думку аудитора, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi.
2.4.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Пiдприємство самостiйно створює забезпечення майбутнiх витрат i платежiв.
Забезпечення з виплати вiдпусток працiвникам нараховувати щомiсяця. Сума щомiсячного поповнення резерву вiдпускних визначається шляхом множення нарахованої за мiсяць зарплати на вiдношення рiчної планової суми вiдпускних до загального рiчного планового фонду оплати працi, збiльшивши результат на суму, необхiдну для сплати ЄСВ.
В Балансi Товариства забезпечення майбутнiх витрат i платежiв складається з забезпечень виплат персоналу – рядок 1660 i складають 31,0 тис. грн.
Iншi резерви на Товариствi вiдсутнi.
Облiк резервiв на Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО №37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
2.5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВЯЗАННЯ
Облiк розрахункiв з кредиторами ведеться за балансовими рахунками 63 «Розрахунки з постачальниками i пiдрядчиками» i 685 «Розрахунки з iншими кредиторами».
Поточнi зобов’язання ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Готельно -туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття"станом на 31.12.2012 року складають 7 462,0 тис. грн., а саме :
Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 2845,0 тис.грн (рядок 1610);
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 43,0 тис. грн. (рядок 1615);
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 800,0 тис. грн. (рядок 1620);
Поточнi зобов’язання за розрахунками з податку на прибуток – 103,0 тис. грн. (рядок 1621);
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 37,0 тис. грн. (рядок 1625);
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi – 177,0 тис. грн. (рядок 1630);
Iншi поточнi зобов’язання – 3529,0 тис. грн. (рядок 1690).
Станом на 31.12.2013 року заборгованiсть по кредитам вiдсутня.
Товариство станом на 31.12.2013 року не має довгострокових зобов’язань.
Облiк зобов’язань на Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО №37 «Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
2.6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний фонд товариства станом на 31.12.2013 року складає 3631960.00 грн. (три мiльйони шiстсот тридцять одна тисяча дев’ятсот шiстдесят грн. 00 коп.) i роздiлений на 14527840 (чотирнадцять мiльйонiв п’ятсот двадцять сiм тисяч вiсiмсот сорок) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статут Товариства затверджений Загальними Зборами акцiонерiв за протоколом №14 вiд 19 сiчня 2012 року.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв вiд 22.09.2010 року, видане 10.04.2012 року, реєстрацiйний №27/07/1/10
Захiдним територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку було засвiдчено випуск акцiй ПАТ “ГТК “Iнтурист-Закарпаття”(свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 10.04.2012 р. №27/07/1/10).
Згiдно реєстру акцiонерiв, учасниками (акцiонерами) товариства станом на 31.12.2013 року є : 4 юридичнi особи та 4497 фiзичнi особи.
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Мiсцезнаходження
Кiлькiсть акцiй,
% Статутного фонду
Засновники
Фонд державного майна України
00032945
Україна, 01133, м .Київ Кутузова,18/9
100%
Акцiонери
ПАТ КНIФЗТ «IНЕКО РIАЛ IСТЕЙТ»)
34714705
Україна, 03039, м Київ, вул. М.Грiнченка, 18
9 040 206
(62,2268%)
Макар Марiя Йосипiвна
1886707309
Україна, 88017, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Бабушкiна, 7
2 140 973
(14,7370%)
Загальна кiлькiсть юридичних осiб, що володiють акцiями Товариства складає 6 пiдприємства
Загальна кiлькiсть юридичних осiб – акцiонерiв – 6, тих, якi володiють менше 10% акцiй - 5
825473
(5,682%)
Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи
Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт
Кiлькiсть акцiй,
% Статутного фонду
Загальна кiлькiсть фiзичних осiб, що володiють акцiями Товариства складає 4504 (якщо їх к-ть > 10 осiб, i їх частка складає < 10% - достатньо вказати загальну кiлькiсть ФО)
Загальна кiлькiсть фiзичних осiб – акцiонерiв – 4504, тих, якi володiють менше 10% акцiй - 4503
2521188
17,3542%
Усього
100,00 %
За iнформацiєю пiдприємства операцiй по викупу ( в т.ч. вилученню) власних акцiй в 2013 роцi не здiйснювалось.
Неоплаченого i вилученого капiталу за даними головних книг станом на 31.12.2013 року. немає.
За даними бухгалтерського облiку ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття", iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2013 року становить 13 828,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1410 Балансу товариства.
Згiдно з засновницькими документами i даними бухгалтерського облiку, а також балансом (форма №1) резервний капiтал товариства створюється в розмiрi не менше 5% вiд прибутку щорiчно. Розмiр резервного капiталу повинен складати не менше 15% вiд статутного капiталу за даними його останньої фiнансової звiтностi
За даними бухгалтерського облiку Товариства на бухгалтерському рахунку 43 «Резервний капiтал» станом на 31.12.2013 року враховується сума 3,0 тис грн., що вiдповiдає значенню рядка 1415 Балансу Товариства.
Протягом 2013 року, сума Резервного капiталу не змiнилася.
Непокритий збиток Товариства станом на 31.12.2013 року становить 5 696,0 тис. грн., що вiдповiдає значенню рядка 1420 Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року.
2.7. ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI.
Пiд час вибiркової перевiрки бухгалтерського облiку операцiй, пов’язаних з собiвартiстю робiт i послуг, встановлено, що даннi операцiї здiйснювалися вiдповiдно до вимог чинного законодавства України з цих питань.
Фiнансовий результат визначається, виходячи з принципу нарахування, i передбачає вiдображення в облiку доходiв i витрат у момент їх виникнення незалежно вiд дати походження грошей.
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарi, робiт, послуг) в 2013 роцi складає 212,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи – 2159,0 тис. грн.
Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку вiдповiдно до МСБО №18 «Дохiд» в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi, або пiдлягають отриманню за 2013 рiк.
Витрати визнанi витратами 2013 року одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненнi.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi збiльшенням зобов’язань вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Витрати операцiйної дiяльностi за 2013 рiк склали 2254,0 тис. грн., за елементами:
Матерiальнi затрати – 65,0 тис. грн.;
Витрати на оплату працi – 578,0 тис. грн..;
Вiдрахування на соцiальне страхування -202,0 тис. грн.;
Амортизацiя – 314,0 тис. грн.,
Iншi операцiйнi витрати – 1095,0 тис. грн.
За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному даннi, вiдображенi в журналах – ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих товариству в перiод перевiрки, стосовно витрат Товариства за 2013 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
Фiнансовий результат – прибуток в сумi 5,0 тис. грн., який достовiрно пiдтверджує правильнiсть оцiнки доходiв i витрат за звiтний перiод, вiдповiдає рядок 2350 «Звiту про фiнансовi результати».
2.8. ФIНАНСОВИЙ АНАЛIЗ.
На пiдставi отриманих облiкових даних ми розрахували та проаналiзували показники фiнансового стану ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття". Данi представленi в нижченаведенiй таблицi.
Аналiз лiквiдностi пiдприємства
№ п/п
Показник
Формула розрахунку
Норм.
знач.
На початок звiтного перiоду
01.01.2013
На кiнець звiтного перiоду
31.12.2013
1
Коефiцiєнт покриття
ф.1 р.1195/ ф.1р.1695
>1
0,21
0,18
2
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
ф.1(р.1195-?(р.1101-1104))/ ф.1р.1695
0,6-0,8
0,21
0,18
3
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
ф.1(р.1160+р.1165)/ ф.1р.1695
>0,
збiльш
0,05
0,01
4
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.)
ф.1 (р.1195 - р.1695)
>0,
збiльш
-6220,0
-6084,0

Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
1
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї)
ф.1р.1495/ ф.1р.1900
>0,5
0,60
0,61
2
Коефiцiєнт фiнансування
ф.1(р.1595+1695+1700+1800)/
ф.1р.1495
>1,
зменш
0,67
0,63
3
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами
ф.1 (р.1195 - р.1695)/ф.1р.1695
>0,1
-0,79
-0,81
4
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
ф.1 (р.1195 - р.1695)/ф.1р.1495
>0 збiльш
-0,53
-0,51
Iнтерпретацiя отриманих показникiв:
Коефiцiєнт покриття характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов'язань. Для нормального функцiонування пiдприємства цей показник має бути бiльшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденцiя. Орiєнтовне значення показника пiдприємство встановлює самостiйно. Воно залежатиме вiд щоденної потреби пiдприємства у вiльних грошових ресурсах.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на вiдмiну вiд попереднього показника, враховує якiсть оборотних активiв i є бiльш суворим показником лiквiдностi, оскiльки при його розрахунку враховуються найбiльш лiквiднi поточнi активи (запаси не враховуються). Якщо, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi дорiвнює 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованостi пiдприємство має лише 50 коп. лiквiдних активiв. Це є низьким показником за мiрками бiльшостi галузей. Однак у роздрiбнiй торгiвлi цей коефiцiєнт невисокий, оскiльки велика частина грошових коштiв вкладена в запаси
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi). Вiн є найбiльш жорстким критерiєм лiквiдностi пiдприємства i показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхiдностi погасити негайно.
Чистий оборотний капiтал необхiдний для пiдтримки фiнансової стiйкостi пiдприємства, оскiльки перевищення оборотних коштiв над короткостроковими зобов'язаннями означає, що пiдприємство не лише може погасити свої короткостроковi зобов'язання, але i має резерви для розширення дiяльностi.
Оптимальна сума чистого оборотного капiталу залежить вiд особливостей дiяльностi компанiї, зокрема вiд її масштабiв, об'ємiв реалiзацiї, швидкостi оборотностi матерiальних запасiв i дебiторської заборгованостi. Недолiк оборотного капiталу свiдчить про нездатнiсть пiдприємства своєчасно погасити короткостроковi зобов'язання.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих в його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Товариства на 31.12.13 р. становить 0,61, а це вище нормативного значення, тому пiдприємство є платоспроможним.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт фiнансування показує скiльки позикових коштiв припадає на 1 грн. власних.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в оборотнi кошти, а яка - капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку i подання цього повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв визначеної облiкової полiтики та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової iнформацiї, фiнансового звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка повного комплекту фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у повному комплектi фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть стосовно наданого повного комплекту фiнансової звiтностi несе керiвництво Товариства.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА:
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що повного комплекту фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у повному комплектi фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень повного комплекту фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються для складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання повного комплекту фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання попередньої фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА, зокрема у вiдповiдностi з вимогами НКЦПФР МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора»
5.1. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ МОДИФIКОВАНОЇ ДУМКИ
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
5.2. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (умовно-позитивний)
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року була пiдготовлена у рамках переходу Товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та є попередньою.
Товариство пiдготувало вступний баланс станом на 01.01.2012р. («дата переходу на МСФЗ») у вiдповiдностi з МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».
Тому Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року є першим повним комплектом рiчної фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних, трансформованих за вимогами МСФЗ.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1. ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку та суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства», зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України.
При проведеннi аналiзу фiнансового стану була розрахована вартiсть чистих активiв Товариства. На кiнець звiтного перiоду вона складає 11 767,0 тис.грн. Скоригований статутний капiтал складає 3 632,0 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
6.2. НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ НЕВIДПОВIДНОСТЕЙ МIЖ ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ, ЩО ПIДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА IНШОЮ IНФОРМАЦIЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМIТЕНТОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМIСIЇ РАЗОМ З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.ЗНАЧНI ПРАВОЧИНИ:
У Товариства у 2013 роцi не було виконання правочинiв, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» визнано значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв.
У новiй редакцiї Статуту Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Готельно-туристичний комплекс «Iнтурист-Закарпаття"» 19.01.2012 року, вiдображенi вимоги положень Закону про порядок здiйснення значних правочинiв та правочинiв, вiдносно здiйснення яких iснує зацiкавленiсть:
Особою, заiнтересованою у вчиненнi Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства, члени її сiмї, юридична особа, в якiй частка, що належить Посадовiй особi Товариства, членам її сiмї становить 25 i бiльше вiдсоткiв; акцiонер, який одноосiбно або разом iз членами сiм’ї володiє 25 i бiльше вiдсотками простих акцiй Товариства, якщо така особа вiдповiдає принаймнi однiй iз таких ознак: 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину; 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину вiд Товариства (посадових осiб Товариства) або вiд особи. Яка є стороною правочину; 3) внаслiдок такого правочину придбаває майно; 4) бере участь у правочинi як представник або посередник (крiм представництва Товариства посадовими особами Товариства).
Особа, заiнтересована у здiйсненi правочину, зобов’язана протягом протягом трьох днiв з моменту виникнення у неї заiнтересованостi, проiнформувати Товариство про наявнiсть у неї такої заiнтересованостi.
Правлiння протягом п’яти робочих днiв з дня отримання вiдомостей про можливiсть вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, зобов’язане надати Наглядовiй радi iнформацiю стосовно, правочину, а саме iнформацiю про предмет правочину, вартiсть одиницi товару або послуг, якщо вона передбачена правочином, особу яка має заiнтересованiсть у вчиненнi такого правочину, загальну суму правочину щодо придбання, вiдчуження або можливостi вiдчуження майна, виконання робiт, надання або отримання послуг.
Наглядова рада протягом п’яти робочих днiв з дня отримання отримання вiд Правлiння iнформацiї про правочин, у вчиненнi якого є заiнтересованiсть, має прийняти рiшення щодо вчинення такого правочину або про вiдмову вiд його вчинення.
Згiдно Статуту якщо на дату проведення Загальних зборiв АТ неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться АТ у ходi поточної господарської дiяльностi, Загальнi збори АТ можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. При цьому в залежностi вiд граничної сукупної вартостi таких правочинiв повиннi застосовуватися вiдповiднi положення Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Готельно-туристичний комплекс “Iнтурист-Закарпаття» (протокол № 16 вiд 04.04.2013 року) було прийняте рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв на 2013-2014 роки, щодо цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомостi, робiт та послуг, залучення кредитних коштiв, надання i отримання позик, видачi iнших боргових зобов’язань, розмiщення цiних паперiв, iнших нiж акцiї, укладання договорiв iпотеки, застави тощо, а також затверджено граничну суму правочинiв на рiвнi 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень 00 коп.) та делеговано повноваження по затвердженню значних правочинiв Наглядовiй радi товариства.
Таким чином, на пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв.
6.4 ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ, У ТОМУ ЧИСЛI СТАНУ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАСТВА.
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснювалося у 2012 роцi вiдповiдно до роздiлу VI Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 14 вiд 19.01.2012 р.).
Органами управлiння Товариства є :
Загальнi збори акцiонерiв;
Наглядова рада;
Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту .
Загальнi збори акцiонерiв – вищий орган Товариства.
До виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства,
внесення змiн до Статуту;
прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
прийняття рiшення про збiльшення, зменшення статутного капiталу Товариства;
iнше.
Робочими органами Загальних зборiв є:
органiзацiйний комiтет;
реєстрацiйна комiсiя;
голова Загальник зборiв;
секретар Загальних зборiв.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Компетенцiя, права, обов’язки, порядок роботи, виплатам винагороди та вiдповiдальнiсть Членiв Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову Раду Ю а також цивiльним чи трудовим законодавством.
Ревiзiйна комiсiя займається перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Правлiння є органом, що здiйснює управлiнням поточної дiяльностi Товариства.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Положеннями: про Загальнi збори акцiонерiв Товариства; про Наглядову раду Товариства; про Ревiзiйну комiсiю Товариства, якi затвердженi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол про Правлiння Товариства, якi затвердженi рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв протокол № 14 вiд 19.01.2012 р.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
У Статутi Товариства не передбачено обрання корпоративного секретаря, тому у 2013 роцi Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Посада внутрiшнього аудитора в Товариствi не передбачена.
Протягом звiтного року Голова Правлiння ПАТ здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. У 2013 роцi Головою Правлiння ПАТ до 09.12.2013 року був Раманов С.А., з 09.12.2013 року — Щоголев П.В.
Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Перевiрка за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк на момент складання Аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора) не закiнчена.
Затвердження зовнiшнього аудитора – ТОВ «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства на засiданнi Наглядової ради ПАТ (Протокол № 01/14 вiд 31.01.2014 р.).
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне:
система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль;
адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник Товариства не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї повноваження;
бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв за 2012 рiк, проводились 04 квiтня 2013 року, тобто в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» — до 30 квiтня.
Термiн проведення загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк призначено на 25 квiтня 2014 року.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Система внутрiшнього контролю в Товариствi створена та дiє.
6.5. IДЕНТИФIКАЦIЇ ТА ОЦIНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.
6.6. Iнша iнформацiя.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» наведенi нижче.
На пiдставi рiшення Голови Правлiння ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" Раманова С.А. (наказ №54-к вiд 10.07.2013 р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента:
призначено на посаду головного бухгалтера Миронову Наталiю Володимирiвну (Паспорт: серiя ВО номер 000821 виданий 06.07.1995 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi), призначена 10.07.2013 року з випробувальним термiном на 1 мiсяць. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади головного бухгалтера ТОВ "НВП "Закарпатмедiнжсервiс", головного бухгалтера ЗАТ "СК "Брокбiзнес" Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента - 0,00%, 0 шт.акцiй.
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" (протокол №13/13 вiд 05.12.2013 р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента:
вiдкликано Голову Правлiння Раманова Сергiя Амiновича ( Паспорт серiї СН № 660300, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 27.07.2010 р.). Перебував на посадi протягом 1 року 5 мiсяцiв. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00%, 0 шт. Акцiй;
призначено Голову Правлiння Щоголева Павла Володимировича (Паспорт серiї СО номер 637204 виданий 12.07.2001 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi), призначений строком на 3 мiсяцi. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт. акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: Державне управлiння справами Президента України ДП “Держпостач” заступник генерального директора; ТОВ “Унiверсал Комплекс”, директор.
На пiдставi рiшення Голови Правлiння ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" Щоголева П.В. (наказ №69-к вiд 27.12.2013 р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб емiтента:
звiльнено з посади головного бухгалтера Миронову Наталiю Володимирiвну (паспорт: серiя ВО номер 000821 виданий 06.07.1995 р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi), за угодою сторiн п.1 ст. 36 КЗпП України. Обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ ГТК “Iнтурист-Закарпаття” протягом 5 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента - 0,00 %, 0 шт.акцiй. Замiсть звiльненої особи на посаду головного бухгалтера не призначено нiкого.
Iнформацiї про iншi подiї, визначенi частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» Аудитору не надано.
7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування:Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Добсон-консалтинг» (Аудитор).
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi: Свiдоцтво № 1909, рiшення Аудиторської палати України №100 вiд 30.03.2001 р., термiн чинностi свiдоцтва продовжено рiшенням АПУ вiд 27.01.2011 року №227/3 до 27.01.2016 року.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Свiдоцтво П 000016, рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку внесено до реєстру за номером 16. Строк дiї свiдоцтва до 27.01.2016 року
Мiсцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Татарська, 7, оф.89
Телефон (факс): тел / факс: (044) 492-79-47.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту:
№ 0024 вiд 12.03.2014 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 12.03.2014 р., дата закiнчення перевiрки 20.03.2014 р.
10. Пiдпис.
Виконавець — Аудитор
Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 року
згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року
С.А. Слугiна
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма
«Добсон-консалтинг»»
Сертифiкат «А» № 001885 продовжено до 27.12.2018 року згiдно рiшення Аудиторської Палати України № 281/2 вiд 30.10.2013 року
С.А. Слугiна
М.П.
20.03.2014 року

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 2 1
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Вiдсутнi
Інші (запишіть) Вiдсутнi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Вiдсутнi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вiдповiдно до п.8.6. Статуту Товариства, члени Наглядової ради обираються з числа осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Вiдповiдно до п.8.7. Статуту Товариства член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння, членом Ревiзiйної комiсiї, членом Лiчильної комiсiї та Корпоративним секретарем. Член Наглядової ради не може перебувати у трудових вiдносинах з Товариством (обiймати будь-яку посаду у Товариствi) крiм виконання ним функцiй члена Наглядової ради. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Членами Наглядової ради не можуть бути народнi депутати України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвники центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вiйськовослужбовцi, нотарiуси, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державнi службовцi, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України. Особи, якi мають непогашену судимiсть за злочин проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не можуть бути членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути учасниками або членами органу управлiння юридичної особи, яка конкурує з дiяльнiстю Товариства. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Дiючий склад Наглядової ради було обрано 12 квiтня 2012 року Загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 3 роки (Протокол вiд 12.04.2012 року №15)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): На Товариствi iснують затвердженi Загальними зборами акцiонерiв ПАТ ГТК "Iнтурист-Закарпаття" Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства та Кодекс (принципи) Корпоративного управлiння Товариства. Iнших документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства не затверджувалося.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Так Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Вiдомостi вiдсутнi.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншi причини вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Вiдомостi вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Вiдомостi вiдсутнi.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Вiдомостi вiдсутнi.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 04.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Повiдомлення про прийняття Загальними зборами акцiонерiв Кодексу (принципiв) Корпоративного управлiння оприлюднено Товариством у складi розмiщеного на власнiй веб-сторiнцi у мережi Iнтернет (intur-zak.com) Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2013 року, яким затверджено даний Кодекс, а також шляхом окремого розмiщення Кодексу (принципiв) Корпоративного управлiння на власнiй веб-сторiнцi (intur-zak.com).
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Вiдомостi вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" за ЄДРПОУ 02574001
Територія за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 55.10
Середня кількість працівників 21
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 88005, Закарпатська область, м. Ужгород, пл.Кирила i Мефодiя, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 5 2 5
первісна вартість 1001 48 48 48
накопичена амортизація 1002 43 46 43
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 15095 14781 15095
первісна вартість 1011 36523 36520 36523
знос 1012 21428 21739 21428
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

2878

2878

2878
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 190 0
Усього за розділом I 1095 17978 17851 17978
II. Оборотні активи
Запаси 1100 220 139 220
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 28 3 28
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 281 1206 281
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 15 0 15
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 748 29 748
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 392 4 392
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 1656 1378 1656
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 19634 19229 19634

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3632 3632 3632
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 13828 13828 13828
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 3 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5705 -5696 -5705
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 11758 11767 11758
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 2845 0
за товари, роботи, послуги 1615 371 43 371
за розрахунками з бюджетом 1620 203 800 203
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 103 0
за розрахунками зі страхування 1625 212 37 212
за розрахунками з оплати праці 1630 201 177 201
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 62 31 62
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 6827 3529 6827
Усього за розділом IІІ 1695 7876 7462 7876
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 19634 19229 19634

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Щоголев Павло Володимирович
Головний бухгалтер Магдюк Людмила Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" за ЄДРПОУ 02574001
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 212 5240
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -97 ) ( -5251 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

115

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 11 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2159 1817
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 823 ) ( 1918 )
Витрати на збут 2150 ( 149 ) ( 696 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1185 ) ( 31 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

117

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 839 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 7 ) ( 56 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

110

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 895 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -105 -13
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

5

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 908 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 -908

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 65 2274
Витрати на оплату праці 2505 578 2194
Відрахування на соціальні заходи 2510 202 774
Амортизація 2515 314 392
Інші операційні витрати 2520 1095 220
Разом 2550 2254 7834

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Щоголев Павло Володимирович
Головний бухгалтер Магдюк Людмила Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" за ЄДРПОУ 02574001
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

300

7969
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 6 30
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 874 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 518 1202
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 863 )

( 4067 )
Праці 3105 ( 508 ) ( 1791 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 408 ) ( 681 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 90 ) ( 1216 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 73 ) ( 1349 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -244 97
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 46 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 46 100
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -198 197
Залишок коштів на початок року 3405 392 195
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 194 392

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Щоголев Павло Володимирович
Головний бухгалтер Магдюк Людмила Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" за ЄДРПОУ 02574001
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Щоголев Павло Володимирович
Головний бухгалтер Магдюк Людмила Анатолiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Готельно-туристичний комплекс "Iнтурист-Закарпаття" за ЄДРПОУ 02574001
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3632 0 13828 3 -5705 0 0 11758
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3632 0 13828 3 -5705 0 0 11758
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 5 0 0 5
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 4 0 0 4
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 9 0 0 9
Залишок на кінець року 4300 3632 0 13828 3 -5696 0 0 11767

Примітки Вiдсутнi.
Керівник Щоголев Павло Володимирович
Головний бухгалтер МАгдюк Людмила Анатолiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГТК "Iнтурист-Закарпаття"

Примiтки до звiтiв

У рядку 2 Звiту про фiнансовий стан «Iнформацiя про основнi засоби (за залишковою вартiстю)» iнформацiя сформована з використанням нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.


Баланс на 31.12.2012 р.

(1) Нематерiальнi активи

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(С)Б та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(2) Незавершене будiвництво

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеним будiвництвом за П(С)Б та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

n Придбанi та не введенi основнi засоби станом на 01.01.2012 року включенi згiдно МСБО до статтi «Основнi засоби» в сумi (59) тисяч.

(3) Основнi засоби

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

n Вплив приведення до справедливої вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму 0 тисяч гривень;

(4) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю довгострокових фiнансових iнвестицiй за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:
Вплив приведення до справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй в МСФЗ на суму 0 тисяч гривень;

(5) Виробничi запаси

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю виробничих запасiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(6) Товари

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю товарiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(7) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi в сумi (281) тисяч гривень

(8) Дебiторська заборгованiсть з бюджетом

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi з бюджетом за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(9) Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами

Рекласифiкацiя Дебiторської заборгованiсть за виданими авансами у Iншi поточну дебiторську заборгованiсть в сумi (746) тисяч гривень.

(10) Iншi оборотнi активи

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю iнших оборотних активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Згортання ПДВ в авансах, отриманих з податковим зобов'язанням в сумi (44) тисяч гривень

(11) Статутний капiтал

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю статутного капiталу за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.
(12) Iнший додатковий капiтал

Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та вiдповiдним МСФЗ-балансом включає рiзницю в сумi (175) тисяч гривень, яка вiдображає вплив результатiв переоцiнки основних засобiв

(13) Резервний капiтал

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю резервного капiталу за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(14) Забезпечення виплат персоналу

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю забезпечення виплат персоналу та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають

n Вплив нарахування короткострокового резерву по забезпеченню виплат вiдпусток у сумi 62 тисяч гривень

(15) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(16) Поточнi зобов'язання за розрахунками по отриманим авансам

Рекласифiкацiя виданих авансiв за товари, роботи, послуги у Iншi поточнi зобов’язання у сумi (106) тисячi гривень

(17) Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.
(18) Поточнi зобов'язання зi страхування

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань по страхуванню за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(19) Iншi поточнi зобов'язання

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю iнших поточних зобов'язань за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Згортання ПДВ в авансах, виданих з податковим кредитом в сумi (22) тисяч гривень

(20) Вiдстроченi податковi активи / податковi зобов'язання

Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових активiв/зобов'язань за П(С)БО включає переважно загальний вплив усiх перерахованих вище рiзниць.
Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових активiв/зобов'язань за П(С)БО включає переважно загальний вплив усiх перерахованих вище рiзниць.

Продовження тексту приміток

Баланс на 31.12.2013 р.

(1) Нематерiальнi активи

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(С)Б та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(2) Незавершене будiвництво

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеним будiвництвом за П(С)Б та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

n Придбанi та не введенi основнi засоби станом на 31.12.2013 року включенi згiдно МСБО до статтi «Основнi засоби» в сумi (22) тисячi.

(3) Основнi засоби

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

n Вплив приведення до справедливої вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму 0 тисяч гривень;

(4) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю довгострокових фiнансових iнвестицiй за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:
Вплив приведення до справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй в МСФЗ на суму 0 тисяч гривень;

(5) Виробничi запаси

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю виробничих запасiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(6) Товари

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю товарiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(7) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi в сумi (1206) тисяч гривень

(8) Дебiторська заборгованiсть з бюджетом

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi з бюджетом за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(9) Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами

Рекласифiкацiя Дебiторської заборгованiсть за виданими авансами у Iншi поточну дебiторську заборгованiсть в сумi (29) тисяч гривень.

(10) Iншi оборотнi активи

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю iнших оборотних активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Згортання ПДВ в авансах, отриманих з податковим зобов'язанням в сумi (18) тисяч гривень

(11) Статутний капiтал

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю статутного капiталу за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.
(12) Iнший додатковий капiтал

Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та вiдповiдним МСФЗ-балансом включає рiзницю в сумi (175) тисяч гривень, яка вiдображає вплив результатiв переоцiнки основних засобiв

(13) Резервний капiтал

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю резервного капiталу за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(14) Забезпечення виплат персоналу

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю забезпечення виплат персоналу та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають

n Вплив нарахування короткострокового резерву по забезпеченню виплат вiдпусток у сумi 31 тисяч гривень

(15) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(16) Поточнi зобов'язання за розрахунками по отриманим авансам

Рекласифiкацiя виданих авансiв за товари, роботи, послуги у Iншi поточнi зобов’язання у сумi (75) тисячi гривень

(17) Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.
(18) Поточнi зобов'язання зi страхування

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань по страхуванню за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом вiдсутнi.

(19) Iншi поточнi зобов'язання

Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю iнших поточних зобов'язань за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають:

я Згортання ПДВ в авансах, виданих з податковим кредитом в сумi (18) тисяч гривень

(20) Вiдстроченi податковi активи / податковi зобов'язання

Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових активiв/зобов'язань за П(С)БО включає переважно загальний вплив усiх перерахованих вище рiзниць.

Продовження тексту приміток

Звiт про фiнансовi результати за 2013 р.

(1) Адмiнiстративнi витрати

Основнi рiзницi мiж рядком «адмiнiстративнi витрати» за П(С)БО та вiдповiдним рядком за МСФЗ включають:

n Вплив рекласифiкацiї витрат у зв’язку зi зменшенням резерву нарахування вiдпусток в сумi 3 тисяч гривень.

(3) Витрати на збут

Основна рiзниця мiж рядком «витрати на збут» за П(С)БО та вiдповiдним рядком за МСФЗ включає рекласифiкацiю витрат у зв’язку зi зменшенням резерву вiдпусток в сумi 7 тисяч гривень

(4) Iншi фiнансовi доходи


(5) Iншi операцiйнi витрати

Продовження тексту приміток

Основна рiзниця мiж рядком «iншi операцiйнi витрати» за П(С)БО та вiдповiдним рядком за МСФЗ включає рекласифiкацiю витрат у зв’язку зi зменшенням резерву вiдпусток в сумi 21 тисяч гривень